wtorek, 17 marca 2020

Goldsmith artist's work

Welcome back after a long break.

Our workshop has undergone a major reorganization. Many things have changed and new departments have appeared to meet the needs of our customers.
Due to all the tornado that has gone through our company, many things have changed and even more new projects and ideas have emerged.
In the meantime, a design for the exhibition organized in Lithuania was created in our workshop.
The exhibition referred to global problems related to environmental pollution. Polluted air, acid rain and destruction of priceless monuments are a global effect that the world is struggling with. We have created a miniature, symbolic picture of the world in which we live.


The work was based on teak wood.

The picture shows the Jama Masjid mosque in Delhi. Delhi is one of the most polluted cities in the world. Pollution has a fatal impact on the condition of this priceless monument. The image of the mosque was created from amber and silver. The sky above the mosque reflects the enamel in filigree cells.
In our vision, we decided to protect the monument by covering it with a natural dimensions anti-smog mask. The same as people wear, so as not to inhale poisonous dust. Is it possible, however, for such a mask to protect the devastating mosque? Maybe at least in the minds of people ...

The mask was made of forged silver, while the filigree filling.


The technique of implementation is very labor-intensive, but the final effects are the reason for our undisguised pride.

Praca artysty złotnika

Witamy ponownie po długiej przerwie.
Nasza pracownia przeszła poważną reorganizację. Wiele rzeczy się zmieniło i pojawiły się nowe działy odpowiadające na zapotrzebowania naszych klientów.
W związku z tym całym tornadem jakie przeszło przez naszą firmę wiele rzeczy uległo zmianie i pojawiło się jeszcze więcej nowych projektów i pomysłów.
W międzyczasie w naszej pracowni powstał projekt na potrzeby wystawy organizowanej na Litwie.
Wystawa nawiązywała do globalnych problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Zanieczyszczone powietrze, kwaśne deszcze i destrukcja bezcennych zabytków to efekt globalny z jakim zmaga się dzisiejszy Świat.
Stworzyliśmy miniaturowy, symboliczny obraz Świata w jakim przyszło nam żyć.


Praca została osadzona na podstawie z drewna teakowego.
Obrazek przedstawia meczet Jama Masjid w Delhi. Delhi jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na Świecie. Zanieczyszczenie ma fatalny wpływ na kondycję tego bezcennego zabytku. Obraz meczetu został stworzony z bursztynu i srebra. Niebo nad meczetem odzwierciedla emalia w komórkach z filigranu.
W naszej wizji postanowiliśmy chronić zabytek zakrywając go maską przeciwsmogową naturalnych wymiarów. Taką samą jaką noszą ludzie aby nie wdychać trujących pyłów.
Czy to jednak jest możliwe aby taka maseczka ochroniła niszczejący meczet?
Może przynajmniej w świadomości ludzi...
Maska została wykonana z kutego srebra natomiast wypełnienie z filigranu.


Technika wykonania jest bardzo pracochłonna ale efekty końcowe są powodem naszej nieukrywanej dumy.

niedziela, 6 października 2019

Gemfields Investigates Slavery at Ruby Deposit

Gemfields has discovered illegal miners working for modern-slavery syndicates at its Montepuez ruby mine in Mozambique, after noticing a rise in the number of deaths caused by illegal-pit collapses at the site.

The miners, some of whom are juveniles, are poverty-stricken and unemployed individuals recruited by well-financed syndicate leaders or middlemen, Gemfields said last week. The recruiters offer to pay for tools, food, water and accommodation for these workers, to be repaid through the sale of rubies they mine.

The illegal miners then become indebted to the syndicates, and are unable to pay them back, Gemfields noted. A number of these miners have been killed when the illegal pits in which they were operating collapsed.

The miner has consulted with the Mozambican government, which is currently working to identify the source of the activities. Additionally, Gemfields has been providing assistance in rescue-and-recovery operations, it said, as well as increasing the signage warnings on its site regarding the dangers of illegal mining.
Source Rapaport diamonds.net

Gemfilds bada przypadki niewolnictwa w kopalniach rubinów w Mozambiku

Gemfields odkrył nielegalnych górników pracujących w syndykatach nowoczesnego niewolnictwa w swojej kopalni rubinów w Montepuez w Mozambiku, po zauważeniu wzrostu liczby zgonów spowodowanych nielegalnymi upadkami z dołu na miejscu.

Górnicy, z których część to nieletni, osoby dotknięte ubóstwem i bezrobotne, rekrutowane przez dobrze finansowanych przywódców konsorcjów lub pośredników, powiedział Gemfields w zeszłym tygodniu. Rekruterzy proponują zapłatę za narzędzia, żywność, wodę i zakwaterowanie dla pracowników. Wydatki mają być spłacone poprzez sprzedaż rubinów, które pracownicy wydobywają.

Nielegalni górnicy stają się dłużnikami syndykatów zbrodni i nie są w stanie spłacić swoich długów, zauważył Gemfields. Wielu z tych górników zginęło podczas wypadków przy pracy w której nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.

Firma skonsultowała się z rządem Mozambiku, który obecnie pracuje nad określeniem źródła działań. Ponadto Gemfields zapewnia pomoc w operacjach ratowniczych i naprawczych, a także zwiększa ostrzeżenia dotyczące oznakowania na swojej stronie dotyczące zagrożeń związanych z nielegalnym wydobyciem.

Source: Rapaport diamonds.net
sobota, 11 maja 2019

Pierścionek zaręczynowy z białego złota

Całkiem niedawno dla jednego z naszych klientów wykonaliśmy pierścionek zaręczynowy z białego złota z kamieniem o przepięknej biało-niebieskiej barwie.
Rozpoczęliśmy jak zwykle od dobrania składu stopu

Po odlaniu, zgodnie z naszą filozofią złoto zostało właściwie przekute.
Złoto opuszczające naszą pracownię zawsze jest złotem kutym. Tutaj nie ma miejsca na żadne kompromisy. Obróbka mechaniczna jest przeprowadzana z najdrobniejszą dokładnością a wszystkie wyroby są poddawane ocenie mechanoskopijnej pod kątem ewentualnych błędów i pęknięć

Po procesie kucia został uformowany kształt pierścionka, który następnie został zespawany na naszej nowej spawarce


Ocena techniczna okiem eksperta


 Po końcowej obróbce i wstępnym polerowaniu został osadzony i zakuty kamień

Pierścionek po końcowej obróbce i polerowaniu uzyskał zamierzony efekt

*Nie mamy pozwolenia właściciela na ujawnienie rodzaju użytego kamienia